Fries Biografisch Instituut van start

Steven Sterk © Eric Palmen (CC BY-SA 4.0)

In de Leeuwarder Courant van 1 november werd de oprichting van het Fries Biografie Instituut bekend gemaakt. Het doel van dit initiatief is om Friese organisaties, onder auspiciën van het Biografie Instituut van de Rijksuniversiteit Groningen, tot een samenwerkingsverband te smeden dat moet leiden tot een eigenstandig Fries Biografie Instituut. De bestuursleden Bert Looper (Tresoar), Hans Renders (Biografie Instituut rug), Steven Sterk (Bornmeer|Noordboek) en Geart de Vries (Historisch Centrum Leeuwarden) hopen met dit initiatief andere culturele organisaties in Friesland te mobiliseren om een breed gedragen instituut tot stand te brengen dat voorziet in begeleiding van biografieën van Friezen.

Bron: Biografie Instituut Groningen

1 REACTIE

 1. Achte redaksje,
  Fia kaam ik op’t spoar dat der eat as in Fries Biografie Instituut bestiet. Ik begryp dat it sjoen wurde kin as in ûnderdiel fan it Biografie Instituut fan’e RUG. Dat lêste achtsje ik net ûnbelangryk fanwege de easken dy’t jo oan in goeije biografy stelle moatte. Dy easken wurde yn it koart neamd en dêr bin ik it mei iens. Benammen op de betsjutting foar Fryslân soe ik de klam lizze wolle.
  Lykwols mis ik ien wichtich punt en dat is de ‘kwaliteit’ fan’e biograaf. Net elkenien kin sa mar in ‘goede biografie’ skriuwe. It giet net allinne om in libbenbeskriuwung yn feiten, ik liz mear de klam op ûnderfining fan’e skriuwer en jo ynlibje te kinnen yn’e haadpersoan. Wat dit lêste oangiet is dat faak noch it wichtichts, seker foar de lêsberens. Dêr ha jo kennis fan feiten foar nedich, fansels, maar ek kwaliteiten dy’t literêr neamd wurde kinne. Ik bedoel dêrmei dat jo jins net allinne ynlibje moatte yn -, mar tagelyk ek ofstân hâlde moatte ta it ûnderwerp. In soart midden hâlde tusken feiten en gefoel.
  Ik bin oer de tachtich en wenje to Utert mar noch jimmer belutsen by Fryslân. De sprake bin ik machtich, it skriuwen minder. Ekskuus!
  Mei rjue achtinge,
  Eelke Sietsma, Rolderdiephof 91, 3521DB Utrecht. esietsma38@kpnmail.nl

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Vul alstublieft uw commentaar in!
Vul hier uw naam in